سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
محقق 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه 
مسئول واحد تبلیغات 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی ولاء- اردوی ولایت 
مسئول واحد فرهنگی و تبلیغات اردوی ولایت  
 
 
اجرایی 
تدریس 
موسسه فرهنگي ولا یت 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
مدرسه امام خمينی(ره) مرکز جهانی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
اردوی ولایت- مؤسسه ولا  
مدرس 
 
 
---- 
همکاری 
موسسه امام خمینی  
محقق 
 
 
تحقیقی و پژوهشی 
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه  
مسئول واحد تبلیغات  
 
 
اجرائی  
همکاری 
موسسه فرهنگی ولا  
مسئول واحد فرهنگی و تبلیغات اردوی ولایت  
 
 
اجرائی  
تدریس 
مدرسه امام خميني مركز جهاني  
مدرس